Obszary Praktyki

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria Radcy Prawnego Iwony Kotowskiej świadczy pełną obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

 • pomoc przy wyborze optymalnej formy rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pomoc lub zastępstwo Klienta przy rejestracji podmiotów w CEIDG, KRS
 • przygotowywanie umów spółek i innych aktów założycielskich,
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji i pomoc w prowadzeniu zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, sporządzanie regulaminów, protokołów, uchwał,
 • przygotowywanie projektów podziału, przekształcania, łączenia podmiotów,
 • przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej podmiotów gospodarczych- regulaminy, statuty,
 • sporządzenie opinii prawnych, interpretacji, wyjaśnień i porad prawnych,
 • sporządzanie informacji o obowiązujących przepisach prawnych i ich zmianach,
 • sporządzanie projektów umów,
 • udział w negocjacjach,
 • bieżąca obsługa działalności gospodarczej,
 • doradztwo podatkowe,
 • reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW I UPADŁOŚCI KONSUMENCKIE

 • postępowanie o zatwierdzenie układu
 • przyspieszone postępowanie układowe
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne
 • postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • postępowanie upadłościowe właściwe i likwidacja masy upadłości

WIERZYTELNOŚCI

Kancelaria Radcy Prawnego Iwony Kotowskiej świadczy usługi w zakresie dochodzenia wierzytelności:

 • ocena dokumentów źródłowych
 • wezwanie dłużnika do zapłaty,
 • negocjowanie warunków spłaty długu,
 • reprezentowanie Klientów przed wszelkimi sadami w sprawach o zapłatę,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających, o wyjawienie majątku, o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, upadłościowych
 • przygotowywanie powiadomień o popełnieniu przestępstwa,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 • proponujemy stałym Klientom używanie pieczęci prewencyjnej,
 • współpracujemy z giełdami obroty wierzytelnościami

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kancelaria Radcy Prawnego Iwony Kotowskiej świadczy pełna obsługę prawną zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy na każdym etapie postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia:

 • pomoc przy wyborze właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego przez Zamawiającego,
 • przygotowywanie lub weryfikacja całości dokumentacji przetargowej jak SIWZ, projektów umów,
 • pomoc przy przygotowaniu ofert Wykonawcy,
 • pomoc przy przeprowadzeniu całości postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego,
 • udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • reprezentowanie zarówno zamawiającego jak i Wykonawcy w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu zamówień Publicznych oraz przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu zamówień publicznych

PRAWO PRACY

Kancelaria Radcy Prawnego Iwony Kotowskiej świadczy usługi z zakresu prawa pracy zarówno na rzecz Pracodawców jak i na rzecz Pracowników:

 • przygotowywanie pełnej dokumentacji związanej z prawem pracy takiej jak: regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy świadczeń socjalnych,
 • przygotowujemy dokumenty związane z rozpoczęciem i zakończeniem zatrudnienia np. umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, świadectwa pracy,
 • przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej,
 • pomagamy w budowaniu dobrych relacji i rozwiązywaniu sporów z Pracownikami, Związkami Zawodowymi i Radami Pracowników,
 • reprezentujemy zarówno Pracodawców jak i Pracowników przed sądami wszystkich instancji

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria Radcy Prawnego Iwony Kotowskiej świadczy usługi w zakresie prawa administracyjnego, w tym także obsługi jednostek samorządu terytorialnego:

 • pomoc prawna i reprezentowanie podmiotów przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii w zakresie prawa administracyjnego materialnego,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi w sprawach administracyjnych,
 • sporządzanie projektów uchwał organów,
 • sporządzanie projektów decyzji i postanowień,
 • sporządzanie projektów aktów wewnętrznych, zarządzeń, regulaminów,

PRAWNIK RODZINNY

Kancelaria Radcy Prawnego Iwony Kotowskiej świadczy kompleksową obsługę prawną dedykowaną dla całej rodziny:

 • bieżące doradztwo prawne związane z wieloma sferami życia rodzinnego, pomoc w wyborze kredytu, kupna nieruchomości, zawarciu innych umów,
 • dochodzenie wszelkiego rodzaju odszkodowań,
 • pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości,
 • podziały majątku,
 • przygotowanie planów sukcesji prawnej,
 • przeprowadzenie postępowań spadkowych,
 • przeprowadzanie postępowań rozwodowych

PRO BONO

Kancelaria Radcy Prawnego Iwony Kotowskiej od wielu lat uczestniczy w działalności pro bono wspomagając potrzebujących, organizując pomoc prawną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspomagając organizacje pozarządowe w świadczeniu pomocy prawnej.

SZKOLENIA

Kancelaria prowadzi szkolenia z zakresu różnych dziedzin prawa. Tematy i program szkoleń dopasowywane są do indywidualnych potrzeb Klienta.